מדיניות השימוש

ברוכים הבאים למני-פדי (MeniPedi). האתר/היישומון מופעל ע”י נאור בן שושן (ע.פ: 203995220) הבעלים של חברת Webbed (להלן: “הנהלת האתר” או “החברה”).

האתר משמש כפלטפורמת ניהול לקוחות לבעלת קליניקה (להלן: "הלקוחה") בכל תחום שהוא, ובין היתר משמש למכירת שני סוגי מוצרים (להלן: “המוצרים”).

 1. כללי
  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון נקבה הינו מטעמי נוחות בלבד.
  2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמינה לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמינה, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
  3. “החברה” רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה וזאת ללא התראה מראש.
  4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת דיגיטלי אחר. בנוסף, התנאים חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
  5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
  6. “החברה” והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות ו”החברה”, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
  7. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמינה ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
  8. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את “החברה”.
  9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
  10. מועד הירשמות "הלקוחה" במאגרי “החברה” הינו, לכל דבר ועניין, המועד הקובע לכל השלכה כלשהי לרבות פרק זמן האחסון.
 2. הרשמה לפלטפורמת MeniPedi
  1. על מנת ליהנות משירותי היישומון, על “הלקוחה” לשלוח טופס אשר נמצא בתחתית דף הבית (https://menipedi.webbed.co.il/). בתוך 24 שעות מרגע שליחת הטופס, “הלקוחה” תקבל לכתובת המייל אותה היא ציינה באתר את פרטי הגישה שלה למשתמש ביישומון אשר תקף ללא תשלום למשך 14 ימי עסקים מרגע קבלת הפרטים.
  2. לאחר 13 ימי עסקים מרגע הגשת הטופס, “הלקוחה” תקבל דואר אלקטרוני אשר יבקש ממנה לבצע העברה בנקאית בכל פלטפורמה (לרבות מגוון אפליקציות התשלום) לזכות נאור בן שושן בכפוף לפרטים אשר יצוינו בסעיף 3.1.
  3. לאחר ביצוע התשלום, “הלקוחה” תקבל גישה מלאה לכל מאפייני היישומון נוסף על תמיכה שוטפת בשעות הפעילות (ימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00).
  4. בחלוף 12 חודשים קלנדרים מרגע שליחת הטופס (יצוין, כולל תקופת הניסיון של 14 הימים), “הלקוחה” תקבל מייל המבקש חידוש אחסון בעלות שנתית נוספת של 1000 שח לשנה.
   1. במידה ו”הלקוחה” תסרב לשלם את סכום החידוש מכל סיבה שהיא, רשאית "החברה" להקפיא ו/או למחוק את המנוי של “הלקוחה”.
   2. לאחר תשלום הסכום, “הלקוחה” תיהנה מ12 חודשים נוספים של אחסון ללא עלות נוספת על שירותי היישומון.
  5. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
  6. הרישום הינו חד פעמי, כאשר לאחריו המזמינה לא תדרש לשוב ולהירשם מחדש מלבד מקרים חריגים.
  7. לאחר קבלת פרטי הגישה, על המזמינה להזין שם המשתמש והסיסמא אשר קיבלה בכתובת המייל אותה ציינה בדף ההתחברות (https://menipedi.webbed.co.il/התחברות/). במידה ותשכח “הלקוחה” את הסיסמא, תיצור קשר “הלקוחה” עם מפתח האתר, נאור בן שושן, דרך סמליל הWhatsapp בתחתית הדף והוא אשר יגדיר לה את הסיסמה החדשה לבקשתה.
  8. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
  9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, “החברה” תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין
   2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה
   3. מסירת פרטים שגויים במתכוון
   4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו
   5. דרך התשלום שברשות “הלקוחה” נחסמה או הוגבלה לשימוש בדרך כלשהי
 3. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה
  1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות העברה בנקאית בכפוף לצילום של האסמכתא או מזומן (המסירה תתבצע באחריות “הלקוחה”) או המחאה בנקאית (מסירת ההמחאה תתבצע באחריות “הלקוחה”) או שימוש בפלטפורמת תשלום דיגיטלית כדוגמת אפליקציית BIT או Paybox.
  2. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
  3. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הבנק או כל אמצעי תשלום אחר אשר יבוצע באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
  4. במידה ו”הלקוחה” חויבה בשגגה על ידי חברת האשראי, על “הלקוחה” להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.
 4. אספקת היישומון
  1. אספקת פרטי הגישה ליישומון תתבצע לאחר קבלת אישור תשלום כמפורט לעיל.
  2. בתוך 24 שעות מרגע ביצוע התשלום, פרטי הגישה יישלחו אל “הלקוחה”.
 5. ביטול רכישה מצד ה"לקוחה"
  1. מידה ו”הלקוחה” תבחר לבטל מכל סיבה שהיא את המנוי, זכאית ה"חברה" לשפות את “הלקוחה” בזיכוי יחסי לזמן השימוש ביישומון בחישוב שנתי. לדוגמא, במידה ו”הלקוחה” ביטלה את המינוי לאחר 3 חודשי פעילות, יינתן ללקוחה זיכוי של ¾ מסכום הרכישה (3 חודשים = רבע משנה קלנדרית).
  2. לאחר שנה של שימוש, לא יינתן זיכוי עבור היישומון.
  3. עניין אחסון האתר, יינתן זיכוי באותה שיטת חישוב של שנה קלנדרית. בשנה הראשונה לא יינתן זיכוי כלל לאחסון האתר שכן מחירו גלום במחיר הכולל של היישומון.
 6. ביטול רכישה מצד “החברה”
  1. "החברה” תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
  2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או ללקוחה, ו”החברה” תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין ו/או תשיב לו את הסכום היחסי ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם בכפוף לשיטת החשוב אשר צוינה לעיל בסעיף 6.
  3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או ללקוחה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי “החברה” ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
  4. במידה והתגלה כי המוצר אינו זמין יותר, רשאי מפתח האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 7. זכויות יוצרים
  1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של “החברה” בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
  2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הטפסים, הטבלאות וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
  3. כל שימוש בנתוני לקוחות, לרבות שימוש בשמות פרטיים, שמות משפחה, סוגי טיפולים ולוחות זמנים הינם באחריות “הלקוחה” בלבד אשר רכשה את היישומון ואין ל"חברה" אחריות משפטית או פגיעה בזכויות, ככל שיהיו, של אותן לקוחות.
  4. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (menipedi.webbed.co.il) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הינם ככולם רכושה של “החברה”. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
  5. אין להעתיק, לשכפל, להוריד למחשב, להסריט ולצלם מסך, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, טבלאות, תבניות צבעים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של “החברה”.
 8. אחריות
  1. "החברה” (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, משימוש ביישומון.
  2. "החברה” (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.
  3. "החברה” (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
  4. בכל מקרה “החברה” לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 9. סודיות ופרטיות
  1. כל פרטיה האישיים של “הלקוחה” (שם וסיסמה), יישמרו במאגרי המידע של “החברה”.
  2. "החברה” לא תעביר את פרטיה האישיים של “הלקוחה” לאף גורם אחר ובמידה ו”החברה” תיאלץ לבצע כן, “החברה” תיצור קשר עם “הלקוחה” על מנת לקבל את אישורה לעניין זה.
  3. למרות האמור לעיל, “החברה” תהא רשאית להעביר את פרטיה האישיים של “הלקוחה” לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, “הלקוחה” עשתה שימוש בשירותי “החברה” לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי “החברה” צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
  4. "החברה” תוכל להשתמש בפרטיה האישיים של “הלקוחה”, ללא זיהוי “הלקוחה” הספציפית בשמה, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
  5. nאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של “החברה” להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי “החברה” ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “החברה”.
  6. "החברה” תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
  7. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של “החברה” ו/או הנובעים מכח עליון, “החברה” לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 10. דין ושיפוט
  1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
  2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
  3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.